หิรัญนุเคราะห์, . 2023 Apr 18. การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2