หิรัญนุเคราะห์, ธารีรัตน์. " การวิเคราะห์รายการคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจที่พบในภาษาพูด" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (18 April 2023)