การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร

THE DEVELOPMENT OF AN INNOVATION TO ENHANCE ENGLISH VOCABULARY READING SKILLS BY USING THE PICTURE ME READING TECHNIQUE BLENDED WITH THE LIVEWORKSHEETS FOR SPECIALLY NEEDED LEARNERS IN MUKDAHAN SCHOOL FOR THE DEAF

  • สุรัตน์ จงแพทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • พิจิตรา ธงพานิช คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • สฤษดิ์ ศรีขาว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 2) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 คน ได้โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ 17 แผน แบบประเมินทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets จำนวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


           ผลการวิจัยพบว่า 1. นวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 มีค่า E1/E2 มีค่าเท่ากับ 76.82/77.50 2. ผลสัมฤทธิ์การอ่านคำศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน อยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 77.50 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

References

กนกวรรณ ดอนกวนเจ้า. (2565). การพัฒนาทักษะการพูดและการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารร่วมกับวิดีโอยูทูบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560).ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ปรับปรุง พ.ศ. 2560). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด.

ชื่นฤทัย ดีพื้น. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/14 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โดยใช้แบบฝึกหัดออนไลน์ผ่าน Liveworksheets. ระยอง : โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”.

เบญวลี มนตรี. (2563). การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 17(78). 139-153.

ผดุง อารยะวิญญู และสุวิทย์ พวงสุวรรณ. (2554). วิธีสอนนักเรียนแอลดี. กรุงเทพฯ : ไอคิวบุ๊คเซนเตอร์.

พรศิริ ศิริเรศ. (2560). การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้เทคนิค Picture Me Reading. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ. (2556). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 130 (ตอนที่ 42 ก), หน้า 1-3.

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. (2564). รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563. มุกดาหาร : โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร.

สุวิมล อภินันทนากุล. (2557). การศึกษาความสามารถอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยจากการสอนโดยใช้วิธีการสอนอ่านเป็นคำร่วมกับการกระตุ้นเตือนทุก 5 วินาที (5-Second Delay Prompting). วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ.

อรอุมา เพชรนุ้ย. (2556). การศึกษาความสามารถในการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา.

อริศรา จรากร. (2564). การใช้ใบงานมีชีวิต Liveworksheets รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. เพชรบูรณ์ : โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม.

Bos C.S.; & Vaughn, S. (2000). Strategies for Teaching Students with Learning and Behavior Problems. Boston : Pearson Education Company.

Picture me reading. (2011). Inter Special Education Resources Special Education & Learning Disabilities Resources: A Nationwide Directory. Retrieved 4 April 2022. From https://www.picturemereading.com/about-the-author

Rohena, E. I.; Jitendra, A. K.; & Browder, D. M. (2002). Comparison of the effects of Spanish and English constant time delay instruction on sight word reading by Hispanic learners with Mental Retardation. Journal of Special Education. 36(2). 169 -184.

Zimmerman, B. J. and A. Kitsantas. (1997). A Developing Phases in Self-Regulation: Shifting From Process Goals to Outcome Goals. Journal of Educational Psychology. 89(6). 29-36.
Published
2023-01-03
How to Cite
จงแพทย์, สุรัตน์; ธงพานิช, พิจิตรา; ศรีขาว, สฤษดิ์. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 630-643, jan. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2340>. Date accessed: 23 may 2024.