จงแพทย์, สุรัตน์, ธงพานิช, พิจิตรา, AND ศรีขาว, สฤษดิ์. " การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (3 January 2023)