จงแพทย์, สุรัตน์, พิจิตรา ธงพานิช, & สฤษดิ์ ศรีขาว. " การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 630-643. Web. 19 Jun. 2024