จงแพทย์, สุรัตน์; ธงพานิช, พิจิตรา; ศรีขาว, สฤษดิ์. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 630-643, jan. 2023. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2340>. Date accessed: 20 june 2024.