จงแพทย์, ., ธงพานิช, ., & ศรีขาว, . (2023). การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 630-643. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2340