จงแพทย์, ., ธงพานิช, ., & ศรีขาว, . 2023 Jan 3. การพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค Picture Me Reading ร่วมกับการใช้ Liveworksheets สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2