ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

NEEDS ON INFORMATION INSTITUTE TECHNOLOGY ADMINISTRATION UNDER CHAIYAPHUM VOCATIONAL EDUCATION

  • อรรคพล ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วิเชียร รู้ยืนยง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract

           บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน ครูผู้สอนจำนวน 200 คน รวม 240 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และดัชนีความต้องการจำเป็น    


           ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยเรียงตามลำดับความสำคัญเป็นดังนี้ 1. ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ด้านการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ด้านการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ด้านการดำเนินงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ

References

กัลยา กิตยวัฒน์. (2561). การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอหาดใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16. สารนิพนธ์ศึกษาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

คชา โกศิลา และคณะ. (2561). ศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น. 5(2). 387-404.

จีรวุฒิ คล่องแคล่ว. (2563). สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

ทิพวัลย์ นนทเภท. (2557). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ทิศานาถ ขุนนาถ และคณะ. (2558). รูปแบบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนประถมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 17(1). 14-23.

นภาวรรณ สุขดี และคณะ. (2559). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา. 3(3). 39-46.

ปิยนาถ ราชแป้น. (2555). การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ครุศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.

ภาคภูมิ ขลังธรรมเนียม. (2559). การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการระบบสารสนเทศในการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคกลาง. วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 4(3). 1105-1122.

วัชราพร ริกากรณ์. (2555). การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2542). ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2548). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อุเทน เกิดเรียน. (2557). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักศึกษา:กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้เทคนิค Data clustering. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

ฮาดี บินดู่เหล็ม และคณะ. (2563). การศึกษาความต้องการจำเป็นของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล.วารสารอิเล็กทรอนิกส์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุทธยา. 10(3). 70-84.
Published
2022-10-25
How to Cite
ประเสริฐ, อรรคพล; รู้ยืนยง, วิเชียร. ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 500-513, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2329>. Date accessed: 23 may 2024.