ประเสริฐ, ., & รู้ยืนยง, . 2022 Oct 25. ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์. [Online] 7:2