ประเสริฐ, อรรคพล, & วิเชียร รู้ยืนยง. " ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ." วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], 7.2 (2566): 500-513. Web. 15 Jun. 2024