ประเสริฐ, อรรคพล, AND รู้ยืนยง, วิเชียร. " ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ" วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ [Online], Volume 7 Number 2 (25 October 2022)