ประเสริฐ, อรรคพล; รู้ยืนยง, วิเชียร. ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 500-513, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2329>. Date accessed: 20 june 2024.