ประเสริฐ, ., & รู้ยืนยง, . (2022). ความต้องการจำเป็นในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, 7(2), 500-513. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2329