หิรัญคำ, พระจักรพัชร์. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 123-137, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/160>. Date accessed: 20 july 2019.