หิรัญคำ, พระจักรพัชร์. " การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ" ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], Volume 5 Number 2 (29 December 2017)