หิรัญคำ, . (2017). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 123-137. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/160