หิรัญคำ, พระจักรพัชร์. " การเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนสรุปความวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL กับวิธีการสอนแบบปกติ." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 123-137. Web. 23 Jul. 2019