ปราณีตพลกรัง, พระมหาคชา. " การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหว่างวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ." ศึกษาศาสตร์ มมร [Online], 5.2 (2017): 99-112. Web. 23 Jul. 2019