ปราณีตพลกรัง, . (2017). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดดาวคะนองระหว่างวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 99-112. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/161