MBU e-journal
ระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ สำหรับวารสารวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ Thai Jo)
 • วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร Tier 2
 • วารสาร ปัญญา Tier 2
 • วารสาร ล้านนาวิชาการ Tier 2
 • วารสาร พุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Tier 2
 • วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Tier 2
 • วารสาร สิรินธรปริทรรศน์ Tier 2
 • วารสาร บัณฑิตศาส์น Tier 2
 • วารสารวิชาการ แสงอีสาน
 • วารสาร ปรัชญาปริทรรศน์
 • วารสาร มงกุฎทักษิณ
 • รายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ MBU OJS)
 • วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร
 • วารสาร ปัญญาจักษุ
 • วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วารสาร ศรีล้านช้างปริทรรศน์
 • วารสาร พุทธปรัชญาวิวัฒน์
 • วารสาร มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วารสาร สังคมศึกษา มมร
 • วารสาร พุทธวิทยาการ
 • วารสาร มหามกุฏวิชาการ
 • วารสาร สังคมศาสตร์บูรณาการ
 • วารสาร มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์
 • วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์
 • วารสารวิชาการ พระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง
 • วารสาร นิสิตวัง
 • วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
 • วารสาร MBUISC Journal
 • วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • Journals

  • วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด  (MBU Roi Et Journal of Global Education Review  (E-ISSN : 2730-4132) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2)เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และ 3)เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปีฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - ส่งหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน


   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน


   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน  มีนโยบายในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา  ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกราย 4 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม –เมษายน / เล่ม 2 พฤษภาคม –สิงหาคม/เล่ม 3 กันยายน –ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 5 ประเภท คือ 


   1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ


   2. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป


   3. บทความวิจัย  (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆมาก่อน


   4. บทความปริทรรศน์  (Review Article)  เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบกัน


   5. ปกิณกะ  (Miscellany)  ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ  การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์  แนะนำเครื่องมือใหม่  ตำรา หรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ


   ซึ่งบทความที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆการเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์


   หมายเหตุ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน ***รับตีพิมพ์บทความฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


  • วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

   วารสาร MBUISC Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย สร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา ปรัชญา และการศึกษา เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และบุคคลทั่วไปกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกราย 4 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – เมษายน / เล่ม 2 พฤษภาคม - สิงหาคม / เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม


   บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร MBUISC Journal นี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ยโสธรปัญญาปริทรรศน์

   วารสาร "ยโสธรปัญญาปริทรรศน์" เป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ  งานวิจัยของอาจารย์  นักศึกษาและนักวิชาการทั่วไป ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 3 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้

  • วารสาร พุทธวิทยาการ

   งานตำราและเอกสารทางวิชาการ ได้เปิดรับบทความด้านพระพุทธศาสนา และ
   ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ
   และกฎเกณฑ์มาตรฐานของการรับบทความวิชาการ การดำเนินงานออกเล่มวารสารจะต้องผ่าน
   การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการจัดทำวารสารกำหนดในกฎเกณฑ์ มีการ
   ควบคุมดูแลเล่มวารสารโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้วารสารที่มี
   คุณภาพยิ่งขึ้น

  • วารสาร มหามกุฏวิชาการ

   วารสารมหามกุฏวิชาการ  เป็นวารสารที่เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ๆ


   วัตถุประสงค์ของวารสาร
         1. เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการบทความบทวิจารณ์หนังสือและบทความวิชาการของนักวิจัยนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
         2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการทางวิชาการทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ
         3. เป็นการนำเพื่อเสนอองค์ความสามารถรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อหัวเรื่อง : การพัฒนามนุษย์ตามหลักการศึ เป็นเษาเป็นมีเดียคุณวิกิงพุทธศาสนาคุณละศาสตร์ต่างๆ
         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
         5. เพื่่อเป็นเวทีอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์ โลกเรียนรู้หัวเรื่อง : การวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสนา อื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามทางทหารมาตรฐานหัวข้อ: การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
         6. เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบทความทางวิชาศาสนาและศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งปรัชญาด้วย


   ขอบเขตหัวเรื่อง: การตีพิมพ์วารสาร
         วารสารมหามกุฏการเปิดรับการตีพิมพ์วิชาการบทความด้านวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักรัฐศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตลอดไปพุทธศาสนา


   วาระการตีพิมพ์วารสาร
         วารสารมหามกุฏวิชาการ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับโดย
               1 ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน
                  ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

  • มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์

   มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์

   วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์ ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ งานแปลทางด้านวิชาการ การศึกษา ศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

  • วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง

   วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  
   2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
   3. เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและบุคคลที่จะให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธธรรม

  • วารสารนิสิตวัง

   เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การศึกษา และสหวิทยาการต่างๆ มาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปี กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นๆ มาก่อน

  • วารสาร สังคมศึกษา มมร

   วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาและประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ก็อยู่ในกลุ่มเนื้อหาด้านการศึกษา ทั้งในส่วนสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ บทความเหล่านี้มีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะระดับของกลุ่มบทความที่มาจากกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตาม บทความทุกบทความยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ บทความทุกบทความกองบรรณาธิการให้ความสำคัญในแง่เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับสาขาวิชา ทางการศึกษาเป็นหลักตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ตลอดระยะเวลาที่วารสารดำเนินการนี้มีบทความที่หลากหลายส่งเข้ามาเพื่อขอตีพิมพ์ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกคุณภาพเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้ว จึงทำการตอบรับเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองตามระบบต่อไป จากบทความที่ส่งมามากมายพบว่า การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal citation index Centre (TCI)

  • วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์

               วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ (E-ISSN : 2730-2644) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


             ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) วารสารได้ยกเลิกการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร(ISSN : 2586-811X (Print) โดยจะเน้นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ (ISSN : 2730-2644 (Online) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://ojs.mbu.ac.th/index .php/jbpe


             จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์


             คำแนะนำสำหรับผู้เขียน หลักเกณฑ์และวิธีการส่งต้นฉบับเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร


             

  • วารสาร มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาลงพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด ๆ บทความอาจถูกดัดแปลงแก้ไขเนื้อหารูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้

  • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์

   วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 2 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปีฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

  • ปัญญาจักษุ

   วารสาร "ปัญญาจักษุ" เป็นวารสารที่งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 3 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้

  • วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนนิสิต นักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่สถาบัน คณะ และสาธารณะต่อไป


               ทั้งนี้ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับทราบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 ระเบียบวาระที่ 4 (4.4) เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

  • วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร

   วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการ


   บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร นี้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและนำไปอ้างอิงได้