ระบบส่งบทความออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Journals

 • วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างนักวิชาการในสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกเป็นผู้อ่านทบทวน (Peer Review) โดยบทความภายในใช้ผู้อ่านภายนอก 2 ท่าน และบทความภายนอกใช้ผู้อ่านภายใน 2 ท่าน ทั้งนี้กองบรรณาธิการใช้ระบบที่ผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (double-blind review) บทความที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ เพื่อผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

 • ศึกษาศาสตร์ มมร

  วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการ


  บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร นี้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและนำไปอ้างอิงได้

 • วารสาร บัณฑิตศาส์น

  วัตถุประสงค์


           เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย ให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนําผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการบริหารการศึกษา