วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
The Faculty of Humanities, Mahamakut Buddhist University
(Peer Reviewed Academic Journal)