Current Issue

Vol 1 No 2 (2017): กันยายน - ธันวาคม 2560

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560  Vol.1 No.2 September-December 2017

Published: 2018-01-10

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

View All Issues

วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มนแม่น้ำโขง หาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม 
2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนา
3. เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและบุคคลที่จะให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธธรรม

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
           ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - สิงหาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 สิงหาคม)
           ฉบับที่ 2 กันยายน - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม)

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ
            บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Double – blind peer review) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้นิพนธ์ต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มใบมอบลิขสิทธิ์บทความให้แก่วารสารฯ พร้อมกับบทความต้นฉบับที่ได้แก้ไขครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ต้องยืนยันว่าบทความต้นฉบับที่ส่งมาตีพิมพ์นั้น ได้ส่งมาตีพิมพ์เฉพาะในวารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากมีการใช้ภาพหรือตารางของผู้นิพนธ์อื่นที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์อื่นมาแล้ว ผู้นิพนธ์ต้องขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนพร้อมทั้งแสดงหนังสือที่ได้รับการยินยอมต่อบรรณาธิการ ก่อนบทความจะได้รับการตีพิมพ์