Current Issue

Vol 21 No 1 (2020): ปัญญาจักษุ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และงานสร้างสรรค์ประเภทอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารปัญญาจักษุ ปีที่ 21 (ฉบับที่ 1 และ 2 / 2563) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โทร. 086 086-4258
E-Mail : maghavin9@yahoo.com

Published: 2020-02-22
View All Issues

วารสาร “ปัญญาจักษุ” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการ งานวิชาการที่ได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารปัญญาจักษุนี้จะต้องไม่เคยถูกนำตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใด ๆ พร้อมทั้งได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้