แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย

  • จิราภรณ์ พงษ์วาปี

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 30 คน ได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 23 คนคิดเป็นร้อยละ 76.67  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัย พบว่า ระดับสมรรถนะของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57, S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับสมรรถนะมากที่สุด คือ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (  =4.81, S.D.=0.53) รองลงมา คือ ด้านการทำงานเป็นทีม (  = 4.68, S.D.= 0.61) และน้อยที่สุด ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (  = 4.31, S.D.=0.71)


แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย พบว่า ควรมีการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญในงาน และควรมีการจัดการความรู้ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร


คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนา; สมรรถนะการปฏิบัติงาน


Abstract


This research aimed to study the level of competency of personnel of office of the municipal clerk, Nong Khai Municipality and to study guidelines for the development of competency of personnel of office of the municipal clerk, Nong Khai Municipality. The researcher collected the data by using questionnaires with the personnel of the municipal clerk, Nong Khai Municipality of 30 people received questionnaires, 23 persons, representing 76.67 percent. Data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.


ผลการศึกษาพบว่า ระดับความสามารถของเสมียนเทศบาล เทศบาลนครหนองคาย โดยรวมแล้ว อยู่ในระดับสูงสุด ( = 4.57, SD= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสามารถสูงสุด คือ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (  =4.81, SD=0.53) รองลงมาคือ การทำงานเป็นทีม (  = 4.68, SD= 0.61) และด้านน้อยที่สุด สะสมความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ (  = 4.31, SD=0.71) 


แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรจากเสมียนเทศบาล เทศบาลนครหนองคาย พบว่า ควรมีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และควรมีการจัดการความรู้ในหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากร .


คำสำคัญ:แนวทางการพัฒนา; สมรรถนะ


 

Published
2021-08-31
How to Cite
พงษ์วาปี, จิราภรณ์. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 35-42, aug. 2021. ISSN 2730-2288. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1706>. Date accessed: 17 aug. 2022.