พงษ์วาปี, จิราภรณ์. " แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย" วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน [Online], Volume 2 Number 2 (31 August 2021)