พงษ์วาปี, จิราภรณ์. " แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย." วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน [Online], 2.2 (2564): 35-42. Web. 7 Oct. 2022