พงษ์วาปี, . (2021). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองหนองคาย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน, 2(2), 35-42. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/hsjs/article/view/1706