ที่ปรึกษา

พระครูสุธีจริยวัฒน์, ผศ.ดร.             รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน

พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร.             ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ, ผศ.ดร.      ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน

พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ                   ผู้อำนวยการสำนักงานในวิทยาเขตอีสาน

บรรณาธิการ

ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นายพงษ์มนัส ดีอด              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

กองบรรณาธิการ

 1. พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต, รศ.ดร.                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ แสนบุราณ              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาพร ยุภาศ                 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ ปัญญาภา              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ บัวสุข               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ            มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม ศิริสวัสดิ์             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดรี ทุมเมฆ             มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ในตะวัน กำหอม         วิทยาลัยทองสุข
 14. ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี                            มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 15. ดร.ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย