อามาตย์มนตรี, พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม. ปรัชญาสากล : วิเคราะห์และวิจารณ์. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 1-28, aug. 2018. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/201>. Date accessed: 21 mar. 2019.