MBU e-journal
ระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ สำหรับวารสารวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
รายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ Thai Jo)
 • วารสาร สถาบันวิจัยญาณสังวร Tier 2
 • วารสาร ปัญญา Tier 2
 • วารสาร ล้านนาวิชาการ Tier 2
 • วารสาร พุทธสังคมวิทยาปริทรรศน์ Tier 2
 • วารสาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Tier 2
 • วารสาร สิรินธรปริทรรศน์ Tier 2
 • วารสาร บัณฑิตศาส์น Tier 2
 • วารสารวิชาการ แสงอีสาน
 • วารสาร ปรัชญาปริทรรศน์ Tier 2
 • วารสาร มงกุฎทักษิณ
 • รายชื่อวารสารวิชาการในสังกัด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (วารสารที่ได้รับการเผยแพร่ที่ MBU OJS)
 • วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร
 • วารสาร ปัญญาจักษุ
 • วารสาร สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วารสาร ศรีล้านช้างปริทรรศน์
 • วารสาร พุทธปรัชญาวิวัฒน์
 • วารสาร มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 • วารสาร สังคมศึกษา มมร
 • วารสาร พุทธวิทยาการ
 • วารสาร มหามกุฏวิชาการ
 • วารสาร สังคมศาสตร์บูรณาการ
 • วารสาร มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์
 • วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์
 • วารสารวิชาการ พระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง
 • วารสาร นิสิตวัง
 • วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
 • วารสาร MBUISC Journal
 • วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
 • Journals

  • วารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(Online)

              วารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(Online) (MBU Political Science Journal(Online))  ISSN : 2774-1001 (Online) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พุทธศาสนา ปรัชญา และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสาส์นแลกเปลี่ยนรวบรวมองค์ความรู้ ความคิดเห็น สร้างสรรค์ผลงานของนักวิชาการ นักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง นักสังคมวิทยา คณาจารย์นักศึกษา และนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ พัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการของสาขาฯ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสู่สาธารณชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed) โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ               วารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Online) เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์โดยนำวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ขึ้นออนไลน์เป็นฉบับแรก เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ประเภท Online ของวารสารรัฐศาสตร์สาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คือ  ISSN : 2774-1001 (Online)  เผยแพร่สืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่  http://ojs.mbu.ac.th/index.php/MBUPJ

  • วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด

   วารสารการบริหารการศึกษา มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด  (MBU Roi Et Journal of Global Education Review  (ISSN : 2730-4132 (Online)) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2)เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และ 3)เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย ทั้งในและนอกสถาบัน โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม

  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน


   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน


   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน  มีนโยบายในการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ โดยครอบคลุมวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา  ภาษา วรรณกรรม กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกราย 4 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม –เมษายน / เล่ม 2 พฤษภาคม –สิงหาคม/เล่ม 3 กันยายน –ธันวาคม โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 5 ประเภท คือ 


   1. บทความพิเศษ บทความทางวิชาการพิเศษ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการอย่างเข้มข้น และผ่านการอ่านและพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักวิชาการในวงการวิชาการ/วิชาชีพ


   2. บทความทางวิชาการ ที่เสนอเนื้อหาความรู้วิชาการ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไป


   3. บทความวิจัย  (Research Article) ได้แก่ รายงานผลงานวิจัยใหม่ที่มีองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดๆมาก่อน


   4. บทความปริทรรศน์  (Review Article)  เป็นบทความที่รวบรวมความรู้จากตำรา หนังสือ และวารสารใหม่ หรือจากผลงานและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์มาเรียบเรียงขึ้น โดยมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ วิจารณ์ เปรียบเทียบกัน


   5. ปกิณกะ  (Miscellany)  ได้แก่ บทความทบทวนความรู้ เรื่องแปล ย่อความจากวารสารต่างประเทศ  การแสดงความคิดเห็น วิจารณ์  แนะนำเครื่องมือใหม่  ตำรา หรือหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ หรือข่าวการประชุมทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ


   ซึ่งบทความที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ ( Peer review) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนำไปอ้างอิงได้ ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์ จะต้องมีสาระ งานทบทวนความรู้เดิมและเสนอความรู้ใหม่ที่ทันสมัยรวมทั้งข้อคิดเห็นที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน ผลงานไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่ได้อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงวารสารใดๆการเตรียมต้นฉบับที่จะมาลงตีพิมพ์


   หมายเหตุ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมร. วิทยาเขตอีสาน ***รับตีพิมพ์บทความฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


  • วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

   วารสาร MBUISC Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน


   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย สร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ พุทธศาสนา ปรัชญา และการศึกษา เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และบุคคลทั่วไปกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ออกราย 4 เดือน คือ เล่ม 1 มกราคม – เมษายน / เล่ม 2 พฤษภาคม - สิงหาคม / เล่ม 3 กันยายน - ธันวาคม


   บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร MBUISC Journal นี้ จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณา 2 คน) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  • ยโสธรปัญญาปริทรรศน์

   วารสาร "ยโสธรปัญญาปริทรรศน์" เป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ  งานวิจัยของอาจารย์  นักศึกษาและนักวิชาการทั่วไป ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 3 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้

  • วารสาร พุทธวิทยาการ

   งานตำราและเอกสารทางวิชาการ ได้เปิดรับบทความด้านพระพุทธศาสนา และ
   ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ
   และกฎเกณฑ์มาตรฐานของการรับบทความวิชาการ การดำเนินงานออกเล่มวารสารจะต้องผ่าน
   การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการจัดทำวารสารกำหนดในกฎเกณฑ์ มีการ
   ควบคุมดูแลเล่มวารสารโดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้วารสารที่มี
   คุณภาพยิ่งขึ้น

  • วารสาร มหามกุฏวิชาการ

   วารสารมหามกุฏวิชาการ  เป็นวารสารที่เสนอต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ๆ


   วัตถุประสงค์ของวารสาร
         1. เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการบทความบทวิจารณ์หนังสือและบทความวิชาการของนักวิจัยนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป
         2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและนักวิชาการทางวิชาการทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ
         3. เป็นการนำเพื่อเสนอองค์ความสามารถรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อหัวเรื่อง : การพัฒนามนุษย์ตามหลักการศึ เป็นเษาเป็นมีเดียคุณวิกิงพุทธศาสนาคุณละศาสตร์ต่างๆ
         4. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่บทความทางวิชาการ ทางพระพุทธศาสนาและศาสตร์สมัยใหม่
         5. เพื่่อเป็นเวทีอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์ โลกเรียนรู้หัวเรื่อง : การวิจัยทางพระพุทธศาสนาและศาสนา อื่น ๆ รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามทางทหารมาตรฐานหัวข้อ: การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
         6. เพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยและบทความทางวิชาศาสนาและศาสนาต่าง ๆ รวมทั้งปรัชญาด้วย


   ขอบเขตหัวเรื่อง: การตีพิมพ์วารสาร
         วารสารมหามกุฏการเปิดรับการตีพิมพ์วิชาการบทความด้านวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักรัฐศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาและสังคมสงเคราะห์ตลอดไปพุทธศาสนา


   วาระการตีพิมพ์วารสาร
         วารสารมหามกุฏวิชาการ มีวาระการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับโดย
               1 ฉบับเดือน มกราคม - มิถุนายน
                  ฉบับที่ 2 ตีพิมพ์เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

  • วารสาร สังคมศาสตร์บูรณาการ

   เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในสาขาสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพุทธศาตร์ ของนักศึกษาและนักวิชาการทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน เว็บไซต์วารสาร >>

  • มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์

   มหาปชาบดีเถรีปริทรรศน์ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป ในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมวิทยา พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์

   วารสาร มมร ภาษาปริทัศน์ ทำการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ งานแปลทางด้านวิชาการ การศึกษา ศาสนา ปรัชญา และศิลปวัฒนธรรม ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ

  • วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มน้ำโขง

   วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา สังคมศาสตร์ การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม  
   2. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ และงานวิจัยพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนา 
   3. เพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยและบุคคลที่จะให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการเสนอทางออกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก้ปัญหาสังคม โดยอาศัยหลักพุทธธรรม

  • วารสารนิสิตวัง

   เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระพุทธศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การศึกษา และสหวิทยาการต่างๆ มาตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องทุกปี กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความ และมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองอย่างน้อย 2 ท่าน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ และเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นๆ มาก่อน

  • วารสาร สังคมศึกษา มมร

   วารสารฉบับนี้มีเนื้อหาและประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่ก็อยู่ในกลุ่มเนื้อหาด้านการศึกษา ทั้งในส่วนสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาและการศึกษาของสาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ บทความเหล่านี้มีความหลากหลาย ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะระดับของกลุ่มบทความที่มาจากกลุ่มบุคคลทั้งภายในและภายนอก อย่างไรก็ตาม บทความทุกบทความยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินคุณภาพ บทความทุกบทความกองบรรณาธิการให้ความสำคัญในแง่เป็นบทความที่เกี่ยวเนื่องสอดคล้องกับสาขาวิชา ทางการศึกษาเป็นหลักตามวัตถุประสงค์ของวารสาร ตลอดระยะเวลาที่วารสารดำเนินการนี้มีบทความที่หลากหลายส่งเข้ามาเพื่อขอตีพิมพ์ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกคุณภาพเป็นการเบื้องต้นก่อนแล้ว จึงทำการตอบรับเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองตามระบบต่อไป จากบทความที่ส่งมามากมายพบว่า การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ บทความที่ได้รับการคัดเลือกจึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย Thai Journal citation index Centre (TCI)

  • วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์

               วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์ (E-ISSN : 2730-2644) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการของสถาบันการศึกษากับนักวิชาการของสถาบันและหน่วยงานอื่นๆ ให้มีความหลากหลายของบทความ เป็นการพัฒนาคุณภาพทางความคิดสู่สากล และเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสาขาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ  และหรือ บทวิจารณ์หนังสือ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร โดยทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blind peer-reviewed)โดยมีกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


             ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) วารสารได้ยกเลิกการเผยแพร่ในลักษณะรูปเล่มเอกสาร(ISSN : 2586-811X (Print) โดยจะเน้นการเผยแพร่ในระบบออนไลน์ (ISSN : 2730-2644 (Online) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับสมบูรณ์ได้ที่ http://ojs.mbu.ac.th/index .php/jbpe


             จริยธรรมการตีพิมพ์บทความ วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์


             คำแนะนำสำหรับผู้เขียน หลักเกณฑ์และวิธีการส่งต้นฉบับเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร


             

  • วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

   วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ กำหนดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ อาจารย์และนักวิจัยทุกท่านสามารถส่งเรื่องมาลงพิมพ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือสังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และจะต้องเป็นงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใด ๆ บทความอาจถูกดัดแปลงแก้ไขเนื้อหารูปแบบ และสำนวน ตามที่กองบรรณาธิการเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและนำไปอ้างอิงได้

  • วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์

   วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา การศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 2 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้ โดยตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปีฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 

  • ปัญญาจักษุ

   วารสาร "ปัญญาจักษุ" เป็นวารสารที่งานสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักวิชาการทั่วไป ทั้งนี้ รูปแบบผลงานวิชาการที่วารสารจะพิจารณามี 3 แบบ คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย  บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการประเภทอื่นๆ โดยจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded  เพื่อให้วารสารมีคุณภาพในระดับสากล และนำไปอ้างอิงได้

  • วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

                คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนนิสิต นักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่สถาบัน คณะ และสาธารณะต่อไป


               ทั้งนี้ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับทราบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 ระเบียบวาระที่ 4 (4.4) เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

  • วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร

   วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นเวทีวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา โดยรูปแบบผลงานที่วารสารจะรับพิจารณา มี 3 ประเภท คือ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการ


   บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสือ และบทความวิชาการที่จะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารศึกษาศาสตร์ มมร นี้ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อน จำนวน 2 ท่าน รูปแบบ double blinded เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและนำไปอ้างอิงได้