คุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชนในเขตเทศบาลนครของแก่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

-

  • อนุวัตร เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม

Abstract

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะคุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชน เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 318 คน นำมาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)


ผลวิจัยพบว่า 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 318 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 42.45 เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.55 มีอายุ ต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 9.12 อายุ 26 - 35 ปี ร้อยละ 51.57 อายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 34.59 อายุ 46 - 51 ปี ร้อยละ 4.09 อายุ 52 - 59 ปี ร้อยละ 0.63 และ อายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 0.00 มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 8.81 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 24.84 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 5.66 ปริญญาตรี ร้อยละ 60.38 ปริญญาโท ร้อยละ 0.63 และ ปริญญาเอก ร้อยละ 0.31 มีสถานภาพ โสด ร้อยละ 8.49 สมรส ร้อยละ 86.48 และ หย่าร้าง ร้อยละ 5.03 มีเงินเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 8.81 10,001 – 35,000 บาท ร้อยละ 89.94 35,001 – 75,000 บาท ร้อยละ 0.94 และ 75,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 0.31 มีระยะเวลาการทำงาน ต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 8.81 5 – 10 ปี ร้อยละ 89.94 และ มากกว่า 10 ปี ร้อยละ 0.31  2. คุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลตำบลโนนทัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในแต่ละด้านพบว่า 1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม อยู่ในระดับ มาก ( = 3.82) 2) ด้านด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 3.96) 3) ด้านการใช้และพัฒนาความสามารถ อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 3.71) 4)ด้านความมั่นคงและการเจริญเติบโตในงาน อยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 3.43) 5) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับ ( = 3.74)


Abstract


This research has the aims to study; 1) the people’s quality of life in Mueang Khonkaen district, Khonkaen province., 2) the suggestions to develop the people’s quality of life in Mueang Khonkaen district, Khonkaen province. The researcher collected the data from 384  respondents, and analyzed the data by percentage, mean, and standard deviation statistics.


The results were as follows: 1. Most of the respondents, 50.52 percent, were female, and 49.48 percent were male. The respondents, 24.48 percent, were age between 31 - 40 years old, 23.94 percent were age between 21 - 30 years old, 22.40 percent were age 51-60 years old, 16.67 percent were age above 61 years old, and 3.39 percent were age under 20 years old. The respondents, 36.72 percent, were graduated primary school, 23.70 percent were graduated secondary school, 23.70 graduated higher than bachelor degree, 12.50 percent were graduated diploma, and 11.72 percent were graduated higher secondary school. The respondents, 27.86 percent, were farmers, 25.72 percent were labours, 15.28 percent were freelance, 13.54 percent were merchants, 3.67 percent were student, and 8.33 percent were state servants and state enterprise. Lot of the respondents, 43.75 percent, were married, 30.99 percent were single, 12.24 percent were separated, and 4.33 percent were divorced. The respondents, 53.91 percent, have earned 10,001bath/month, 37.76 percent have earned 10,001 - 20,000 bath/month, 7.29 percent have earned 20,001 - 30,000 bath/month, and 4.43 percent of the respondents have earned higher than 30,001 bath/month. 2. The overall people’s quality of life in Silan Municipal sub-district, Mueang khonkaen district, Khonkaen province was at highest mean level ( = 4.22), the aspect of physic (= 4.14), the aspect of psychology (= 4.24), the aspect of community relation (= 4.26), and the aspect environment (= 4.23)

Published
2020-08-31
How to Cite
เจือจันทร์, อนุวัตร. คุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชนในเขตเทศบาลนครของแก่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 51-66, aug. 2020. ISSN 2730-1850. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/995>. Date accessed: 17 june 2024.
Section
บทความวิจัย