วารสารMBUISC Journal มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอีสาน

มีที่นั่งเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์พุทธศาสนาและการศึกษาเป็นผู้นำเสนอผลงานวิชาการในมหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยอีสานและบุคคลทั่วไป กำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับออกรายเดือน 4 เดือนคือเล่ม 1 มกราคม - เมษายน / เล่ม 2 กันยายน - ฉบับ / เล่ม 3 เดือน - ธันวาคม

บทความวิชาการและบทความวิจัยที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสาร MBUISC Journal นี้จะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากการจ้างงาน (Peer Reviewers) ซึ่งปกติจะมี Double Blind (ผู้พิจารณาคน 2 คน) ทั้งภายในและภายในมหาวิทยาลัย

ที่ปรึกษา                 รองอธิการบดี                             มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

บรรณาธิการ             ดร.อภิชิต เหมือยไธสง                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ     ดร.จักรี ศรีจารุเมธีญาณ                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

                                      ดร.อัครเดช นิละโยธิน                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

                                      นายแสงอาทิตย์ ไทยมิตร              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

                                       นายบัญชา ธรรมบุตร                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ประยงค์ แสนบุราณ                             คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข                                   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.รัตนะ ปัญญาภา                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด                        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รศ.ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร                คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผศ.ดร.สมปอง สุวรรณภูมา                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช                             วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช                               คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พันตำรวจโทชำนิ คนไว                                ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4

ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์                        คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพูล                                 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย                                คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

เลขานุการ                                นางสาวณฐอร เจือจันทร์              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน