เจือจันทร์, อนุวัตร. " คุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชนในเขตเทศบาลนครของแก่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น" วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], Volume 1 Number 2 (31 August 2020)