เจือจันทร์, อนุวัตร. " คุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชนในเขตเทศบาลนครของแก่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น." วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], 1.2 (2020): 51-66. Web. 20 Jul. 2024