เจือจันทร์, อนุวัตร. คุณภาพชีวิตการทำงานของประชาชนในเขตเทศบาลนครของแก่น: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 51-66, aug. 2020. ISSN 2730-1850. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/995>. Date accessed: 20 july 2024.