วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563 | Vol.6 No.2 July – December 2020
ISSN 2350 - 9406

คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์

วารสารศรีล้านช้างปริทรรศน์ฉบับนี้เป็นฉบับปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เนื้อหาของบทความเป็นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ทั้งในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการและการวิจารณ์หนังสือ ประกอบด้วยบทความจำนวน 8 บทความ ได้แก่ 1) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อลักษณะของการประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2) ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อบทบาทด้านการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 3) การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดเลย 4) การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม ในการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 5) ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย 6) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 7) การศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 8) งูเห่า: ภาพสะท้อนวัฒนธรรมการเมืองของไทยหลังเลือกตั้ง

Published: 2020-12-31

Research Article