ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

FACTORS AFFECTING THE SUCCESS OF RESTAURANT BUSINESS OPERATORS IN THE SITUATION OF COVID-19 IN CHUM PHAE DISTRICT KHON KAEN PROVINCE

  • เมธา ศิริประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2)เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3)เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 394 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณโดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบเป็นลำดับ


             ผลการวิจัยพบว่า 1. ความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตัวแปรตามโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย 2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยรวมทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ ด้านการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ ด้านการยืนหยัดต่อสู้กับสถานการณ์ ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวมีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในคะแนนดิบ เท่ากับ  .596 และ .358 ตามลำดับ 3. แนวทางการพัฒนาความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม  ในการส่งเสริมความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการ ต้องแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในโอกาสแห่งความเป็นไปได้พร้อมทั้งพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการลงทุน ใช้ความคิดสติปัญญาความสามารถในการแก้ไขวิกฤตเพื่อความสำเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไม่ทำในสิ่งซ้ำๆ แบบดั้งเดิม โดยนำเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมนำมาใช้กับการบริหารธุรกิจเพื่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันและอนาคต

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2560). การวิเคราะห์สถิติชั้นสูงด้วย SPSS for Window. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามลดา.

ปรัชญา เหินสว่าง และคณะ. (2563). ปัจจัยความสำเร็จของการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม : มหาวิทยาลัยรังสิต.

ศศภัสส์ โกมล. (2563). รายงานผลการศึกษามาตรการด้านการบริหารจัดการองค์กรในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด-19. นนทบุรี : กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี.

สยานนท์ สหุนันต์ และคณะ. (2564).ปัจจัยความสำเร็จในเชิงธุรกิจของตลาดสด กรณีศึกษาตลาดสดใหม่นาเกลืออำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 15(2). 145-161.

สุภาคย์ อินทองคง. (2550). กรณีการออม เศรษฐกิจพอเพียง และการทำบัญชีครัวเรือน. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2565. จาก http://www.thaingo.org/writer/viwe.php?id=376
Published
2022-05-02
How to Cite
ศิริประยูรศักดิ์, เมธา. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารสถานการณ์ โควิด-19 ในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 279-288, may 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1921>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Research Article