ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี

Learning Achievement of Travel Agency Business with Learning Management Project-Based for the First-Year Vocational Certificate Students at Siam Business Administration Nonthaburi Technological College

  • นฤชล พิมลเอกอักษร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Abstract

บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจนำเที่ยวก่อนเรียนและหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน และ 2) ศึกษาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี จำนวนนักเรียน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3) แบบประเมินวัดทักษะกระบวนการการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจนำเที่ยวของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิชาธุรกิจนำเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน โดยภาพรวมมีทักษะอยู่ในระดับสูง


Abstract


The purpose of this research were to 1) compare the learning achievement in Vocational Certificate Students travel agency business before and after learning from project-based learning management. and, 2) study learning process skills through project based on learning activities. The sample group used in this toward was 1st year vocational certificate students, The second semester of the academic year 2019 at Siam Business Administration Technological College, Nonthaburi.by a simple random sampling.The research instruments include:1) obtained project-based learning management, 2) a learning Achievement test using project-lesson plans of, 3) and assessment form of project-based learning process skills. The research results revealed that: 1) The achievement in travel agency business of the first year students at the Siam Business Administration College of Technology, Nonthaburi, after learning through project-based learning management higher than before the studying with the statistical significance of 0.05. and 2) Learning process skills of first year vocational certificate students in travel agency business Department Siam Business Administration College of Technology, Nonthaburi, through project-based learning activities, were generally at the high

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์.

กรธนา โพธิ์เต็ง (2558). การพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสามารถในการทำโครงงานโดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปกร.

ฉวีวรรณ ไตรรัตนานนท์ (2555). การพัฒนาทักษะชีวิตในกิจกรรมแนะแนวชั้น. ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยโครงงาน. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปกร.

ชรินทร ชะเอมเทส. (2559). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริหาร โดยวิธี (Project Based Learning) สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการบัญชี. รายงานวิจัยชั้นเรียน. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

บวร สายหยุด. (2560). ทางเลือกการศึกษาในการประกอบอาชีพ. ขอนแก่น: พาร์ควิวบุ๊ค

ประกายฉัตร ขวัญแก้ว, พัชรา วาณิชวศิน และ สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project Based Learning (PjBL) ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้.

ปราณี สงวนอยู่. (2559). แนวทางการเลือกเรียนสายงานอาชีพ. นนทบุรี: นนท์สยามการพิมพ์

พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร และ ธัญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร. (2561). พฤติกรรมการท่องเที่ยวประชากรรุ่นเบบี้บูม. วิทยานิพนธ์, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ลัดดา ศิลาน้อย และ อังคณา ตุงคะสมิต. (2556). ยกระดับครูสังคมศึกษาสู่ประชาชนอาเซียน (ASEAN Community) ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร).

อาทิตย์ เสนาวัฒน์. (2557). การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน. กรุงเทพฯ: บริษัทสิทธาพิมพ์.

Bloom, B.S. (1976). Human Characteristic and School Learning. New York: McGrawHill.

Raviz. (2008). Project-based learning as a Catalyst. NewYork: AERA
Published
2020-12-22
How to Cite
พิมลเอกอักษร, นฤชล. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 8, n. 2, dec. 2020. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/1137>. Date accessed: 17 aug. 2022.