วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

Principal Contact

พระครูสังฆรักษ์ ทวี อภโย, ดร.
บรรณาธิการ
วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
Phone +66 6227 2048

Support Contact

Khwanjai Kaewsaeng
Phone +66 6868 9546