บรรณาธิการ
พระครูสังฆรักษ์ ทวี  อภโย, ดร.                   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

กองบรรณาธิการ
พระครูปลัด สุรวุฒิ  จนฺทธมฺโม, ดร.              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาวิรุธ  วิโรจโน, ผศ.ดร.                      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาชัชวาลย์  ฐิตคุโณ                            มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดร.ขวัญใจ  แก้วแสง                                     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.พุทธรักษ์ ปราบนอก                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล                                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รศ.ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์                         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสุธีคัมภีรญาณ,ผศ.ดร.                      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย                        มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วราพร เอราวรรณ์     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์     สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา