เปิดรับการตีพิมพ์วารสารวิชาการพระพุทธศาสนาเขตลุ่มแม่น้ำโขง

2021-02-09

วารสารมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน)
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)