การเมืองการปกครองไทยกับพระพุทธศาสนา

  • พระมหาธานินทร์ กลิ่นหอม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

Abstract

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเมืองการปกครองในแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่า การเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันได้มีการนำหลักธรรม คือ “อปริหานิยธรรม” มาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวกับการปกครองแบบสามัคคีธรรมหรือสมาพันธรัฐซึ่งถือว่ามีการปกครองที่ค่อนข้างเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเมื่อได้ปฏิบัติแล้วจะสามารถรักษาความคุณความดีให้เจริญรุ่งเรืองงดงาม ส่งผลให้การปกครองบรรลุเป้าหมายเกิดความสงบสุขต่อประชาชนภายในประเทศเป็นที่ตั้งดังนั้นผู้ปกครองประเทศควรปกครองภายใต้หลักธรรมเพื่อปลูกฝังไปยังเยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ เข้าใจถึงเนื้อแท้ของการเมืองการปกครองไทยกับพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพื่อส่งเสริมและสืบสานการปกครองโดยธรรมให้ดำรงคงอยู่สืบไป

References

กรมการศาสนา. (2560). แนวทางการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมและขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2551). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2551). ปาฐกถาพิเศษ เรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2560). หลักนิติธรรมกับธรรมาธิปไตย. เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 5.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2540). ธรรมนูญชีวิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2541). ธรรมกับสังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). (2544). พุทธวิธีในการสอน. กรุงเทพฯ : สหธรรมมิก.

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2543). พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2535). พระไตรปิฎกภาษาบาลี. ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ, 2500. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สิทธิกร ศักดิ์แสง. (2561). กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง. นนทบุรี : ภีมปริ้นติ้งเฮ้าส์แอนดีไซน์.

เสถียรพงษ์ วรรณปก. (2540). พุทธวิธีสอนจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : เพชรรุ่ง.

Encyclopaedia Britannica, Inc. (2006). Britannica Concise Encyclopedia. 2nd ed. Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc.
Published
2020-11-18
How to Cite
กลิ่นหอม, พระมหาธานินทร์. การเมืองการปกครองไทยกับพระพุทธศาสนา. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 92-105, nov. 2020. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/997>. Date accessed: 20 july 2024.
Section
Academic Article