บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

THE ROLE OF MONKS IN PROMOTING QUALITY OF LIFE

  • พระครูศิริโสธรคณารักษ์ . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

Abstract

            บทความนี้มีจุดมุ่งหมาย 1)เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในศตวรรษที่ 21 2)เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และ 3)เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้กลายเป็นแนวคิดสากล ประชาคมโลกรับรู้และเห็นพ้องกันว่าคุณภาพชีวิตและสังคมเป็นสิ่งที่ทุกสังคมต้องการ เพื่อเป็นการแก้ปัญหา และนำไปสู่เป้าหมายที่ดีกว่าเหตุผลที่บุคคลจะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องจากมนุษย์แต่ละคนมิได้อยู่เพียงคนเดียวในโลกแต่จะต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคม จึงจำเป็นต้องพึ่งพาบุคคลอื่นมีปฏิสัมพันธ์และตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้อื่นในสังคม จึงกล่าวได้ว่าวัดมีความผูกพันกับท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และมีบทบาทต่อการส่งเสริมกิจกรรมหลายๆ ด้าน ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประชาชนในชุมชน และวัดได้อย่างลงตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

References

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ. (2545). การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีการดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์จำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ.

ชุติมา คูหาทอง. (2533). การรับรู้และการปฏิบัติตามบทบาทในงานอนามัยแม่และเด็กและวางแผนครอบครัวของแม่ตัวอย่างที่อบรมแล้วในจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

นงเยาว์ ปิฎกรัชต์ (2532). บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ศึกษาเฉพาะจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา.

ประมวล รัตนวงศ์. (2519). บทบาททางวิชาการของครูใหญ่ โรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของ. นักศึกษา และคณะกรรมการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.

ปรัชญา เวสารัชช์. (2527). การประถมศึกษาในชนบทไทย. กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตโต). (2534). พุทธศาสตร์กับการแนะแนว. กรุงเทพฯ : สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย.

พระไพศาล วิสาโล. (2529). พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.

สิปนนท์ เกตุทัต. (2548). การศึกษากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุพัตรา สุภาพ (2522). สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวฒนาพานิช.
Published
2022-09-15
How to Cite
., พระครูศิริโสธรคณารักษ์. บทบาทพระสงฆ์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 624-635, sep. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1975>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Academic Article