ความงามของพระพุทธรูปไม้ชาวอีสานตามหลักอุบัติการณ์ใหม่

THE BEAUTY OF THE ISAN WOODEN BUDDHA IMAGE ACCORDING TO THE NEW INCIDENCE PRINCIPLE

  • พระใบฎีกา นรินทร์ สีลเตโช มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระปัญกร ปญฺญาธโร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระประวิท โกสโล (ฝ่ายทะแสง) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระครูปลัด ทองใบ สุปภาโส มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
  • พระครูวิกรมธรรมธัช (พีระ ปิยธมฺโม/คัมภีรวรธรรม) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

Abstract

            บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าและความงามของพระพุทธรูปไม้ของชาวอีสาน   ตามหลักสุนทรียศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ตัดสินความงามของกลุ่มอุบัติการณ์ใหม่ ในการวิเคราะห์ความงาม    ในครั้งนี้ ผลการวิเคราะห์คุณค่าและความงามของพระพุทธรูปไม้ชาวอีสานตามเกณฑ์ตัดสินความงามตามทฤษฎีอุบัติการณ์ใหม่ ด้วยองค์ประกอบความงาม 5 อย่าง นั้น ตามองค์ประกอบ 5 อย่างแล้ว พบว่า พระพุทธรูปไม้ของชาวอีสานมีครบทั้ง 5 องค์ประกอบตามเกณฑ์ของกลุ่มอุบัติการณ์ใหม่ จึงมีคุณค่าและความงามตามเกณฑ์ตัดสินของอุบัติการณ์ใหม่

References

กรมการศาสนา. (2525). ประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

จรูญ โกมุทรัตนานนท์. (2539). สุนทรียศาสตร์. นนทบุรี : เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์.

จี ศรีนิวาสัน. (2545). สุนทรียศาสตร์ แปลเรียบเรียง สุเชาวน์ พลอยชุ่ม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

ชอบ ดีสวนโคก. (2545). พระไม้ลายมีอบรรพชนไทอีสาน. ขอนแก่น : ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท.

บุญเยี่ยม แย้มเมือง. (2537). สุนทรียทางทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

พระมหาปพน กตสาโร. (2560). พระพุทธรูปไม้ : คุณค่าและคติธรรมของคนอีสาน. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

พ่วง มีนอก. (2536). สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วนิดา ขำเขียว. (2543). สุนทรียศาสตร์. กรุงเทพฯ : พรานนกการพิมพ์.

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2564). ฐานข้อมูล-พระพุทธรูปไม้อีสาน. สืบค้นเมื่อ 21 สิงหาคม 2564. จาก https://sites.google.com/view/phramai/ฐานข้อมูล-พระพุทธรูปไม้ อีสาน
Published
2022-08-30
How to Cite
สีลเตโช, พระใบฎีกา นรินทร์ et al. ความงามของพระพุทธรูปไม้ชาวอีสานตามหลักอุบัติการณ์ใหม่. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 614-623, aug. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1969>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Academic Article