คุณภาพชีวิตทางสังคมตามหลักธรรมของสายใยแห่งชีวิต

SOCIAL QUALITY OF LIFE ACCORD TO PRINCIPLES ON LIFE LINE

  • ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
  • รังสี เมืองใจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง

Abstract

            บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตามหลักธรรมของชีวิตที่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสืบสานความเป็นไทยไว้จนถึงทุกวันนี้ และมิใช่เป็นเพียงการทำหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบของการดำรงชีวิต และการดำเนินชีวิตของคนไทยทั้งหลาย เท่านั้น หากแต่ยังทำหน้าที่ชี้ทางว่าสิ่งใดควรกระทำและสิ่งใดไม่ควรกระทำ รวมไปจนถึงการประกาศความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์ โดยทำหน้าที่หมุนเวียนให้การดำเนินชีวิตของคนไทย คงอยู่ต่อไปไม่มีการสูญสลาย ทั้งยังช่วยในการแก้ปัญหาความไม่สมดุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ หรือการปกครอง ตลอดจนทำหน้าที่ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ระหว่างสิ่งต่างๆ เพื่อความลงตัวระหว่างวัฒนธรรม จากที่กล่าวมานี้จะเป็นได้ว่า วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง โดยรับฐานความคิดและแนวปฏิบัติมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นสำคัญ จนกลายเป็นดุจสายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบโตอย่างมีคุณค่า เพราะมีปัญญาเป็นตัวกำกับ ตามหลักแห่งไตรสิกขา

References

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2545). วิญญาณสุนทรียภาพและความเป็นมนุษย์. กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา.

ซิมเมอร์คาร์ล. (2552). กำเนิดเผ่าพันธุ์มนุษย์ แปลโดยอรรคพัฐ โกสิยตระกูล. กรุงเทพฯ : เนชั่นแนลจีโอก.

ประเวศ วะสี. (2544). สปรส. กับ “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ”. มติชนรายวัน(24 กรกฎาคม 2544).

พยับแดด. (2526). หยุดโลก: บทเรียนจากดอนฮวน. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์กอไผ่.

พระเทพดิลก. (2551). อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท. กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศวิหาร.

พระธรรมปิฎก. (2546). คำว่า “จิตวิญญาณ”. ในร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างไร. กรุงเทพฯ : เครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.
Published
2022-02-09
How to Cite
เหมาะประสิทธิ์, ณภัสสรส์; เมืองใจ, รังสี. คุณภาพชีวิตทางสังคมตามหลักธรรมของสายใยแห่งชีวิต. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 581-592, feb. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1942>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Academic Article