การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

DEVELOPMENT THE MORAL AND ETHICS FOR STUDENTS IN WIENGSA-AT PITTAYAKHOM SCHOOL, INSTITUTES OF THE LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS

  • คำสิงห์ อุ่นใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ชยากานต์ เรืองสุวรรณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 2)เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม การวิจัยแบ่งออกเป็น  2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการปฏิบัติด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม กลุ่มผู้ร่วมวิจัยและสอบถามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 ศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมินผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


             ผลการวิจัยพบว่า  1.  สภาพการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่พัฒนา ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบ ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับปานกลาง 2. ผลการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในภาพรวมหลังการพัฒนามีพฤติกรรมการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพิ่มขึ้นจากภาพรวมก่อนการพัฒนาที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง

References

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. (2558). จำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกดาเนินคดีโดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั่วประเทศ จำแนกตามอายุ 2557. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2564. จาก http://www.djop.go.th/stat/Statbetween2008-2011

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น. (2553). คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

โกสินทร์ กุระดี. (2553). การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแปน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

จิตรา ทองเกิด. (2542). กิจกรรมที่จัดในโรงเรียน. วารสารวิชาการ. 10(3). 15.

ชำเลือง วุฒิจันทร์. (2524). หลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

ทัศนีย์ ผลเนืองมา และคณะ. (2547). การวิจัยรูปแบบของการจัดประสบการณ์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมแก่เด็กนักเรียนด้วยการสอนเป็นคณะ. กรุงเทพฯ : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. (2550). คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร. กรุงเทพฯ : สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

ไพรีย์ บุญศรี. (2551). การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนคาม่วงจรัสวิทย์ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

รัตนา กรวงศ์ศรี และคณะ. (2550). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง. ลำปาง : โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง.

โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม. (2563). รายงานสภาพปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563. มหาสารคาม : ฝ่ายปกครอง โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม.

ละม่อม เจริญบุญ. (2553). การศึกษาการดาเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

สถาพร มาลีเวชพงษ์. (2517). การวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนการสอนศีลธรรมชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร.

สมพงษ์ จิตระดับ. (2547). คุณลักษณะและวิธีการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่. กรุงเทพฯ : สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 1. (2555). คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา. อุดรธานี : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดร เขต 1.

สุภาพร สุขสวัสดิ์. (2558). การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรี. การค้นคว้าอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยศิลปากร.
Published
2022-02-09
How to Cite
อุ่นใจ, คำสิงห์; เรืองสุวรรณ, ชยากานต์. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 147-162, feb. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1909>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Research Article