การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อวิดีโอในรายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

THE DEVELOPMENT ENGLISH GRAMMAR SKILLS WITH VIDEOS IN THE ENG111 EVERYDAY ENGLISH OF SRIPATUM UNIVERSITY, KHONKAEN CAMPUS

  • วนัสนันท์ ปานเนาว์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
  • ธารีรัตน์ หิรัญนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
  • บุญเลิศ วงศ์พรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

Abstract

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อวิดีโอ 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อวิดีโอ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อวิดีโอพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 04 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1)สื่อวิดีโอการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 วิดีโอ 2)แบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน–หลังเรียน จำนวน 20 ข้อ 3)แบบสอบถามความพึงพอใจจำนวน 7 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ


             ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อวิดีโอ ในรายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กลุ่มเรียน 04 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ผลการทดสอบจากที่ได้ทำแบบฝึกหัดหลังบทเรียนทุกคนได้คะแนนเพิ่มขึ้น 2. ก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 10.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.82 และค่าร้อยละเท่ากับ 50.9   หลังเรียน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 17.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.01 และค่าร้อยละเท่ากับ 85.2 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโอการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุดผลรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63สรุปได้ว่านักศึกษาได้มีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโอการพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

References

กาญจนาพร รุจิโฉม. (2561). การสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่21. วารสารศิลปะการจัดการ. 2(3). 199-201.

จินตนา สุจจานันท์. (2551). การเรียนการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ทรงสุดา น้ำจันทร์. (2563). การศึกษาผลการใช้วีดิทัศน์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564. จาก http://www.ska2.go.th

นพพร สโรบล. (2557). ภาษาอังกฤษกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2564จาก https://th49.ilovetranslation.com/_cQu-MXcT4X=d/

ปวีณนุช พุ่มจิต, อังค์วรา เหลืองนภา. (2562). การใช้แอปพลิเคชันในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 19 มกราคม 2562. 550-561.

แพรไหม คำดวง. (2562). การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

รมณียา สุรธรรมจรรยา. (2558). ผลการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนแท็บเล็ตวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัฒนา พรหมจรรย์. (2561). ผลการใช้สื่อวิดีโอพัฒนาวิธีการพับผ้าเนปกิ้น ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการโรงแรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 20–21 กรกฎาคม 2561. 1299-1307.

สุณิสา อินทะชัย. (2559). การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้วิดีโอช่วยสอน. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.

สุพรรณรัตน์ วังใน. (2546). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อารีรักษ์ มีแจ้ง และสิริพร ปาณาวงษ์. (2553). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(2). 18-31.

Dickins, M., P., Rea, & Edward, G. W. (1988). Some Criteria for the Development of Communicative Grammar Tasks. Oxford : Oxford University Press.

Leech and J. Svartvik. (1975). A Communicative Grammar of English. 3rd ed. Sweden : Lund University.
Published
2022-06-23
How to Cite
ปานเนาว์, วนัสนันท์; หิรัญนุเคราะห์, ธารีรัตน์; วงศ์พรม, บุญเลิศ. การพัฒนาทักษะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยสื่อวิดีโอในรายวิชา ENG111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 97-108, june 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1906>. Date accessed: 18 july 2024.
Section
Research Article