การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

THE DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR DRUG PREVENTION AND PROBLEM SOLVING OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER THE MAHASARAKHAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3

  • ณัฐวุฒิ บุตรธนู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ณภัสวรรณ ธนาพงษ์อนันท์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 2)เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจำนวน  320 คน และผู้ใช้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


            ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันของการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 มีแนวทางการดำเนินงาน 6 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านการให้คำปรึกษา 2)ด้านการให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้มีแนวทางการพัฒนา 3)ด้านการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดมีแนวทางการพัฒนา 4)ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5)ด้านการเฝ้าระวังมีแนวทางการพัฒนา และ 6)ด้านการบริหารจัดการ

References

จินุกูล หลวงอภัย. (2564). การพัฒนาแนวทางในการป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดของนักเรียนนายสิบตำรวจ.วารสารวิจัยวิชาการ. 4(1). 169-176.

บุญชม ศรีสะอาด. (2543). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

เพ็ญจันทร์ รื่นเนตร และพรเทพ รู้แผน. (2563). แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1-2. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 6(4). 69-78.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. (2558). การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา .กรุงเทพฯ : ส.ป.ป..

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด. (2561). แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด. กรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์.

สุชานันท์ รัตนภาค. (2547). ศึกษาปัญหาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุวิมล ว่องวาณิช. (2548). การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรทัย ธารแผ้ว. (2562). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24. วารสารบัณฑิตศึกษา. 16(72). 33-47.
Published
2022-03-07
How to Cite
บุตรธนู, ณัฐวุฒิ; ธนาพงษ์อนันท์, ณภัสวรรณ. การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 68-82, mar. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1904>. Date accessed: 20 july 2024.
Section
Research Article