แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น

  • พระครูวินัยธรสุวรรณ สุวรรณโณ(เรืองเดช) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วิเชียร รู้ยืนยง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Abstract

            บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำเป็น 2)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 59 รูป/คน และครูผู้สอน จำนวน 113 รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 172 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการคำนวณดัชนีจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น


            ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความต้องการจำเป็น ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีค่า PNImodified = 0.45 ด้านวินัยและการรักษาวินัย มีค่า PNImodified = 0.42 ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง มีค่า PNImodified = 0.41 ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มีค่า PNImodified = 0.39 และด้านการวางแผนกำหนดตำแหน่ง  มีค่า PNImodified = 0.33 2)ข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ควรประชุมครู และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายด้านการวางแผนและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ ควรประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาความดีความชอบ ควรดำเนินการทางวินัยอย่างยุติธรรมแก่บุคลากรที่กระทำผิด

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.

กัลยาณี ทบเทิบ, จตุพร เพ็งชัย, ชัยยุทธ์ ศิริสุทธิ์. (2560). การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และแนวทางการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิต. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 36(5). 1-11.

ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธํารง, สมชัย พุทธา. (2561). การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1. การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 “Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร” วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 85-102.

ธงชัย สันติวงษ์. (2554). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

รัตติพร พิทยะภัทร์, ปิยพงษ์ สุเมตติกุล. (2559). การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา. 11(4). 847-861.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. (2561). รายงานประจำปี 2561. ขอนแก่น : โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา.
Published
2020-07-14
How to Cite
สุวรรณโณ(เรืองเดช), พระครูวินัยธรสุวรรณ; รู้ยืนยง, วิเชียร. แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 1-10, july 2020. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/1101>. Date accessed: 20 july 2024.
Section
Research Article